“Mijn nieuwsgierigheid naar de genderkloof in de IT heeft me samen met mede-auteur, Bas van Gils van Strategy Alliance Len professor aan Antwerp Management School, geleid tot een klein onderzoek. Onze inzichten, verwerkt in onze paper “Women in IT,” werpen licht op drie onderzoeksvragen: 1) Wat zijn barrières voor vrouwen om in de IT te beginnen en te blijven? 2) Hoe kunnen deze barrières worden overwonnen? Tot slot, 3) wat zijn mogelijke opties om deze barrières te overwinnen? Deze blogpost deelt niet alleen de ontdekkingen maar biedt ook de gevonden perspectieven op het overwinnen van deze barrières. Mijn onderzoeksbenadering was holistisch, gebruikmakend van wetenschappelijke literatuur, interviews, enquêtes en een expert-sessie (zie onderstaande opzet in figuur 1). Lees verder om de bevindingen van het onderzoek te ontdekken.

Figuur 1: onderzoeksopzet – *STEM: science, technology, engineering & mathematics

Status quo

Wat is de status quo? Slechts 22% van de IT-functies in Europa wordt door vrouwen vervuld, en in Nederland is minder dan 18% van de IT-werknemers vrouwelijk. Verschillende studies tonen aan dat een toename van vrouwelijke leiders gunstig is voor bedrijven inclusief de financiële prestaties. Ondanks deze inzichten blijft de vertegenwoordiging van vrouwen op c-level niveau laag. In het onderzoek ben ik eerst begonnen met het inventariseren van barrières en drijfveren die vrouwen ervaren in de wetenschap, technologie, techniek en wiskunde disciplines (de literatuur kent dit als het Engelse acroniem ‘STEM’). Zie figuur 2 voor een volledig overzicht.

Figuur 2: barrières en drijfveren voor vrouwen in STEM

Vervolgens lichtte ik toe hoe deze resultaten zich vertalen naar specifiek de IT-sector. De geïdentificeerde uitdagingen in de IT zijn vergelijkbaar met de bredere STEM-kwesties, zoals seksisme, een dominante masculiene cultuur en genderbias. De interviews die ik heb gehouden met vrouwen in cybersecurity en IT-consultancy benadrukten de behoefte aan meer vrouwelijke rolmodellen en het doorbreken van stereotypen. Hoewel er vooruitgang is geboekt, benadrukten zij de noodzaak van verbeteringen in het hoger management voor een echt inclusieve werkomgeving. Ondanks positievere ervaringen voor vrouwen in de IT-werkomgeving, wilde ik ook onderzoeken waarom veel vrouwen en meisjes slecht geïnformeerd zijn over IT. In de enquête bleek uit dat de associatie van IT met puur technische aspecten veel vrouwen ontmoedigt. Opmerkelijk is dat de genoemde redenen waarom IT als niet aantrekkelijk werkveld wordt beschouwd, vaak verband houden met eerdergenoemde problemen, zoals een gebrek aan rolmodellen, seksisme en genderbias.

Expertsessie en validatie met de status quo

Het grootste deel van mijn data verzamelde ik tijdens een expert sessie in een group support system met 19 deelnemers van zowel academische en praktijkgerichte achtergronden. Vertegenwoordigers uit verschillende branches en met diverse rollen droegen bij aan een rijke discussie, waarin barrières werden geïdentificeerd en mogelijke oplossingen besproken werden. Scores, clustering en spreiding werden gebruikt om de meest prominente factoren te analyseren. Mijn analyse wees uit dat het ‘nerdy’ imago van IT en onwetendheid over het werkveld de belangrijkste barrières vormen om in IT te beginnen. De belangrijkste barrière om in IT te blijven was het gebrek aan het gevoel dat je erbij hoort in een door mannen gedomineerde omgeving. Rolmodellen werden benadrukt als een van de cruciaalste stap bij het overwinnen van deze obstakels.


De laatste stap die niet mocht ontbreken was een cross-check met de literatuur, interviews en enquêtes om de geldigheid van onze bevindingen te bevestigen, weergegeven in Figuur 3. Hieruit blijkt dat organisaties werkomstandigheden, de aanwezigheid van rolmodellen en carrièrekansen kunnen verbeteren. Al hoewel sommige factoren, zoals dat de perceptie van IT als ‘nerdy’ of zelfs als abracadabra wordt gezien, lastiger aan te pakken zijn.

Figuur 3: validatie van resultaten

Een blik op het heden en de toekomst

Tot slot, de huidige situatie heb ik beschreven op basis van (a) literatuur, (b) interviews en (c) een korte enquête. De analyse die daarna volgde is gebaseerd op een expert sessie die resulteerde in drie belemmerende factoren om in de IT te beginnen (nerdy-cultuur, gebrek aan bewustzijn van de mogelijkheden en onbekendheid met IT). Aanvullend nog vier belemmerende factoren om in de IT te blijven (gevoel van uitsluiting in een door mannen gedomineerde cultuur, onvermogen om de carrière vooruit te helpen, genderbias/stereotypes en de werkomstandigheden). Last but not least, vond ik op basis van de onderzoeksgegevens vier mogelijke opties om de barrières te overwinnen (rolmodellen, meer vrouwen in leidinggevende posities, verbetering van de werkomstandigheden en vroeg beginnen met blootstellen aan IT). Het onderzoek was beperkt in scope en diepgang, tevens worden culturele verschillen per werkomgeving erkend, dus het verder onderzoeken van dit onderwerp zou een waardevolle stap zijn voor een beter begrip van de uitdagingen en oplossingen in de IT-sector. Het biedt een basis voor verdere discussie en actie.

Op dit moment ben ik bezig met een ander onderzoeksproject in het kader van diversiteit en inclusie, toegespitst op het cybersecurity domein. Zou je de volledige Women in IT-paper willen lezen, meer willen weten of simpelweg je gedachten willen delen over dit onderwerp? Neem gerust contact met mij op, ik sta altijd open voor een gesprek!”

Dux Group zet zich in voor een werkomgeving waarin iedereen zich gesteund en gewaardeerd voelt. Daarvoor bieden de bevindingen van Morgan een waardevolle toevoeging, die wij ook graag delen naar ons netwerk. We blijven ons inzetten door continu bewust te evalueren hoe de cultuur bij Dux Group is en hoe verschillende mensen deze ervaren zodat we het beste uit onze medewerkers, en daarmee heel Dux Group, halen.

Bronnen

AG Connect. (2023, March 6). Vrouw in de IT: IT consultant Roos. AG Connect. Retrieved 14 March

2023, from https://www.agconnect.nl/partner/goodzo/vrouw-de-it-it-consultant-roos

Kenny, E. J., & Donnelly, R. (2020). Navigating thegender structure in information technology: How does this affect the experiences and behaviours of women?. Human Relations, 73(3), 326-350.

McKinsey. (2023, January 24). Women in tech in Europe. McKinsey. Retrieved 14 March 2023, from https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/women-in-tech-the-best-bet-to-solve-europes-talent-shortage

Ready, D. A. and Cohen, C. (2019, July 03). Closing the Gender Gap Is Good for Business. MIT Sloan Management Review.

https://sloanreview.mit.edu/article/closing-the-gender-gap-is-good-for-business/

Prieto-Rodriguez, E., Sincock, K., Berretta, R.,Todd, J., Johnson, S., Blackmore, K., … & Gibson, L. (2022). A study of factors affecting women’s lived experiences in STEM. Humanities and Social Sciences Communications, 9(1), 1-11.